قوانین و مقررات آموزشی مجتمع فنی تهران(شعبه جویبار)

توصــیه می نماید قبــل از ثــبت نام از مقــررات و ضـــوابط زیر اطلاع یــافته تا بتوانیــد از امــکانات ارایه شده بیشــترین استــفاده را داشــته باشید.

بدیهی است پس از ثبت نام قطعی قوانیـــن و طبق آیین نامه های مندرج پیاده خواهـــد شد.

الف:نکات ضــروری جهت ثبت نام

  • رعایت پیش نــیاز دروس جهت ثبت نام الزامی است.
  • تــوجه داشــته باشید که دقیـقا بر اســاس اطلاعـات وارده در فرم ثبت نـام آنلاین در کلاس مربوطه ثبت نام خواهید شد لذا خواهشمند است در درج اطلاعات فرم دقت لازم را مبذول فرمایید.
  • تاکید می نماید که در هنگام ثبت نام در تعیین درس مورد نظر و ساعات کلاس ها دقت لازم را مبذول دارید.در غیر این صورت مجتمع از تغییر درس یا تعویض ساعات جدا معذور است.
  • تشکیل کلاسها منوط به احراز حد نصاب لازم جهت تشکیل کلاس می باشد.
  • حداکثر زمان غیبت موجه در هر درس چهار هفدهم ساعات آن درس می باشد.در غیر این صورت دانش پذیر از شرکت در آزمون پایان دوره و صدور گواهینامه در دوره های آزاد محروم خواهد شد.

ب:شرط موفقیت در دوره و دریافت گواهینامه:

  • شرط موفقیت در هردوره،کسب حداقل نمره 60 از 100 می باشد.
  • دانش پذیــران محترم میتوانــند پس از اتمام دوره واحــراز نمره قبولی جهت اعلام درخواست صدور گواهینامه پایان دوره به دپارتمان آموزشی مربوطه مراجعه نمایند.
  • درصورت مفقود یا مخدوش شدن گواهینامه،صدور گواهینامه المثنی با درخواست کتبی و پرداخت مبلغ مصوب مقدور می باشد.

ج:استرداد شهریه

  • درصورتیکه انصــراف یا تغیــیر کلاس در روز ثبت نام (تاقبل از پایان وقت اداری)باشــد شهریه کســر نمی شود.درصورت انصراف حداکثر تا یک روز پیش از شروع کلاس 90% شهریه از سوی مجتمع فنی تهران مسترد میگردد.
  • انصراف در روز شــروع کلاس و حداکــثر تا یک روز قبل از گذشت 20% کل ساعات کلاس :استرداد 70%شهریه
  • در صورت انصراف پس از گذشت 20%کل ساعات درس،هیچ مبلغی مسترد نخواهد شد.
  •  اینجــانب ضمن قبــولی تمــامی موارد منــدرج در این فــرم خود را ملــزم یه رعــایت آیین نــامه های آموزشــی،انضبــاطی و مالی مجــتمع فنــی تهران دانــسته و بدینوســیله  حق هرگونه اعتــراضی را از خود ســلب می نمایم.

د) روش انصراف

  • لطفا فرزندانتـــان را به مـــوقع ســـر کـــلاس حـــاظر نمـــایید.
  • حتـــــما از ساعـــات پــایان کلاس های فرزندانتان اطلاع داشته باشــــید و در پایان کلاس حتما در مجتمع برای تـــحویل فرزندانــــتان حضور داشـــته باشید چون مجتمع مسئولیت فرزندانتــان پس از پایان ساعت کلاس آنها را پذیـــرا نمی بـــاشد.

هـ:مخصوص دپارتمان کودکـــ و نــوجــوان

  • 1.مراجعه حضوری به شعبه ای که برای آن ثبت نام نموده اید.

  • 2.تکمیل و ارسال فرم تقاضای انصراف به صورت الکترونیکــی

   دانشپذیر گرامی درصورتی کــه پس از انجــام ثبـــت نـــام و پرداخــت شهریه به هر دلــیلی تقاضـــای انصـــراف در خواست شما مورد رسیدگــی قرارگیرد.

تماس با ما